นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท รักษาความปลอดภัย ชิน กง (ไทย)

อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

นโยบายพื้นฐานเกี่ยวกับข้อมูลความลับของลูกค้า

แนวคิดพื้นฐาน

บริษัท รักษาความปลอดภัย ชิน กง (ไทย) อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของลูกค้า และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้น บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลความลับของลูกค้า ซึ่งบริษัทให้ความสำคัญอย่างมากต่อการเก็บรักษาข้อมูลความลับของลูกค้า เพราะถ้าหากข้อมูลความลับของลูกค้ามีการรั่วไหลอาจส่งผลต่อความปลอดภัยของลูกค้าได้

เรื่องการปฏิบัติตามระเบียบการเก็บรักษาข้อมูลความลับของลูกค้า

บริษัทจะไม่นำข้อมูลความลับของลูกค้าไปใช้กับวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อไม่ให้ข้อมูลรั่วไหล บริษัทมีมาตรการรับมือการนำข้อมูลไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ โดยบริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลความลับของลูกค้าเป็นอย่างดี และจะกำชับพนักงานทุกท่านให้เก็บรักษาข้อมูลความลับอย่างเข้มงวด

ข้อมูลบางประการที่ทางบริษัทไม่ได้รับจากลูกค้าโดยตรง โดยได้รับจากช่องทางอื่นหรือกรณีใดๆ บริษัทจะจัดเก็บและดูแลรักษาข้อมูลความลับนั้นๆ ตามแนวทางด้านบน และเพื่อไม่ให้ข้อมูลความลับของลูกค้ามีการสูญหาย บริษัทได้จัดทำมาตรการรับมือกับเหตุการณ์ดังกล่าวเอาไว้ ซึ่งถ้าหากมาตรการจำเป็นต้องปรับปรุง ทางบริษัทจะปรับปรุงอย่างรวดเร็วที่สุด

วัตถุประสงค์ในนำข้อมูลความลับของลูกค้ามาใช้

ข้อมูลความลับที่ได้รับมาจากการกรอกแบบฟอร์ม แบบสอบถาม และอื่นๆ จะนำไปใช้ดังต่อไปนี้

 • เพื่อทราบข้อมูลของลูกค้าในการให้บริการรักษาความปลอดภัย
 • ใช้ในการจัดส่งเอกสารต่างๆ
 • ใช้ในการจัดส่งเอกสารเกี่ยวกับสัญญาต่างๆ
 • ใช้ในการจัดส่งเอกสารแนะนำสินค้า และเอกสารทักทายต่างๆ
 • ใช้ในการจัดส่งของรางวัลเนื่องในกิจกรรมต่างๆ
 • เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และบันทึกข้อมูลดังกล่าว

การใช้งานร่วมกัน

เพื่อการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ บริษัท รักษาความปลอดภัย ชิน กง (ไทย) อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

การแจ้งเตือนวัตถุประสงค์การใช้ การเปิดเผย การแก้ไขให้ถูกต้อง การลบ และการระงับการใช้งานและอื่นๆ

บริษัท รักษาความปลอดภัย ชิน กง (ไทย) อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดมุ่งมั่นที่จะเก็บรักษาข้อมูลความลับของลูกค้าอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุด เมื่อลูกค้าต้องการสอบถามถึงวัตถุประสงค์ในการนำข้อมูลไปใช้ หรือสอบถามว่าบริษัทมีข้อมูลใดอยู่บ้าง บริษัทจะยืนยันก่อนว่าผู้ที่ทำการร้องขอนั้นเป็นเจ้าของข้อมูลจริง และถ้าหากไม่มีเงื่อนไขอะไรเป็นพิเศษ ทางบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลความลับตามระเบียบของบริษัท สำหรับในกรณีที่ข้อมูลของลูกค้าไม่ถูกต้อง และลูกค้าต้องการที่จะแก้ไข เพิ่มเติม หรือลบออก หรือแม้แต่ระงับการใช้ข้อมูล การลบข้อมูล หรือการห้ามการส่งต่อข้อมูลไปยังบุคคลที่ 3 ทางบริษัทจะดำเนินการตรวจสอบตามข้อกฎหมาย และระเบียบของบริษัทในการดำเนินการกับข้อมูลนั้นๆ

การเปลี่ยนแปลง Privacy Policy

บริษัท รักษาความปลอดภัย ชิน กง (ไทย) อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง Privacy policy ตามความเหมาะสม

การนำข้อมูลความลับไปให้บุคคลที่ 3

 • ได้รับอนุญาตล่วงหน้าจากลูกค้า
 • เมื่อได้รับการร้องขอให้เปิดเผยจากองค์กรสาธารณะตามข้อบังคับของกฎหมาย
 • เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง และการขออนุญาตขจากลูกค้านั้นเป็นไปได้ยาก
 • เมื่อองค์กรสาธารณะต้องการความร่วมมือตามข้อบังคับกฎหมาย และได้รับอนุญาตจากลูกค้า และสถานการณ์มีความเป็นไปได้ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายกับองค์กรสาธารณะ

การตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลความลับของลูกค้า

ถ้าหากลูกค้ามีข้อสงสัยหรือพบการนำข้อมูลไปใช้อย่างไม่เหมาะสม สามารถติดต่อได้ทางช่องทางด้านล่างนี้

Customer Service บริษัท รักษาความปลอดภัย ชิน กง (ไทย) อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

โทร. 02-7201173 (24ชั่วโมง)

隱私權政策

Privacy Policy

由於本產品或服務係藉由Security Shin Kong (Thai) International Co., Ltd. (下稱SKT)之APP進行服務,因此您使用本產品或服務時所蒐集、產生、上傳的所有資料(包括但不限於個人資料)均儲存於SKT管理、經營的設備或伺服器上。為驗證用戶之身分,當您使用本產品或服務時,您的個人資料或使用本產品或服務的資料將會被自動蒐集、要求提供和上傳以進行儲存、利用等處理。為了支持個人資料保護、維護您的個人隱私權,SKT謹以下列聲明,向您說明SKT如何蒐集個人資料之目的、類別、利用範圍及方式,以及您所得行使之權利等事項;為保護您的隱私權,請您詳細閱讀以下有關SKT對所擁有及經營的網站或應用程式之「隱私權政策」,如果您對於本隱私權政策、相關告知事項或與個人資料保護有關之事項有任何疑問,可以和SKT服務中心聯絡(聯絡email:gc@sktsecurity.co.th),SKT將儘快回覆您。

This product or service is provided through the APP of Security Shin Kong (Thai) International Co., Ltd. (hereinafter referred to as “SKT”), that is, all information (including but not limited to personal information) collected, generated, and uploaded by using this product or service are stored on equipment or servers managed and operated by SKT. In order to verify the identity of the user, when you use this product or service, your personal information or usage information of this product or service will be automatically collected, requested and uploaded for storage, use and other processing. In order to support the protection of personal information and maintain your right to privacy, SKT would like to make the following statement to explain to you how SKT collects personal information, the purpose, category, scope and method of use, and the rights you can exercise. In order to protect your privacy, please read carefully the following “Privacy Policy” regarding the websites or applications owned and operated by SKT. If you have any questions about this Privacy Policy and the related notices, or matters related to personal information protection, you can contact the SKT Service Center (contact email: gc@sktsecurity.co.th), and SKT will reply to you as soon as possible.

ผลิตภัณฑ์หรือบริการนี้จัดทำผ่านแอปพลิเคชั่นของบริษัท รักษาความปลอดภัย ชินกง (ไทย) อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “SKT”) นั่นคือข้อมูลทั้งหมด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง “ข้อมูลส่วนบุคคล”) ที่รวบรวม สร้างขึ้น และอัปโหลดโดยใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการนี้จะถูกจัดเก็บไว้ในอุปกรณ์หรือเซิร์ฟเวอร์ที่จัดการและดำเนินการโดย SKT เพื่อยืนยันตัวตนของผู้ใช้ เมื่อคุณใช้ผลิตภัณฑ์ หรือบริการนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือข้อมูลการใช้งานของผลิตภัณฑ์ หรือบริการนี้จะถูกรวบรวม และอัปโหลดโดยอัตโนมัติสำหรับการจัดเก็บ การใช้งาน และการประมวลผลอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและรักษาสิทธิ์ในความเป็นส่วนตัวของคุณ SKT ต้องการจัดทำข้อความต่อไปนี้เพื่ออธิบายให้คุณทราบว่า SKT รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร วัตถุประสงค์ หมวดหมู่ ขอบเขตและวิธีการใช้งาน และสิทธิ์ที่คุณสามารถเข้าถึงได้ เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอ่าน “นโยบายความเป็นส่วนตัว” ต่อไปนี้อย่างละเอียดเกี่ยวกับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นที่ SKT เป็นเจ้าของและดำเนินการ หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และประกาศที่เกี่ยวข้อง หรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล คุณสามารถติดต่อศูนย์บริการ SKT (อีเมล: gc@sktsecurity.co.th) และ SKT จะตอบกลับคุณโดยเร็วที่สุด

 

用戶同意

SKT 以多種形式蒐集有關您的資料,包括個人資料。本隱私權政策中所稱的「個人資料」是指允許某人識別或聯絡您的資料,包括您的姓名、地址、電話號碼、電子郵件地址,以及有關您的任何其他非公開資訊,以及任何與上述資料相關或連結的資料。 SKT 將僅根據適用的資料保護和隱私法令處理您的個人資料。我們需要某些個人資料,以便您能夠使用我們的服務。

我們僅在以下情況下處理您的個人資料:

(1) 已獲得您的同意;

(2) 為了提供您我們的服務;

(3) 為了回應您的請求;

(4) 為了維護您在我們這裡的帳戶;和

(5) 為遵守適用的法律和我們的監管義務。

在上述 (1) 的情況下,您可以隨時撤回您的同意,惟撤回同意不應影響撤回前基於您的同意所進行的處理的合法性。如果您不同意我們依照本隱私權政策使用您的個人資料,請不要使用我們的服務。

User Consent

SKT collects your information in various forms, including personal data. As used in this Privacy Policy, “personal information” means information that allows someone to identity or contact you, including your name, address, telephone number, e-mail address, as well as any other non-public information about you and the information that is associated with or linked to any of the foregoing information. SKT will only process your personal information in accordance with applicable data protection and privacy laws. We need certain personal information in order to provide you with access to our services.

We will only process your personal information:

(1) where you have given your consent;

(2) where it is necessary to provide our services to you;

(3) where it is necessary to respond to a request from you;

(4) where it is necessary to maintain your account with us; and

(5) where it is necessary for compliance with applicable laws and our regulatory obligations.

In case of (1) above, you may withdraw your consent at any time, provided that, the withdrawal of consent shall not affect the lawfulness of processing based on your consent before its withdrawal. If you do not agree to our use of your personal information in line with this Privacy Policy, please do not use our services.

ความยินยอมของผู้ใช้

SKT รวบรวมข้อมูลของคุณในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่ใช้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึงข้อมูลที่อนุญาตให้บุคคลสามารถระบุตัวตน หรือติดต่อคุณได้ หมายความรวมถึง ชื่อ, ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์, ที่อยู่อีเมล ตลอดจนข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะอื่น ๆ เกี่ยวกับคุณ และข้อมูลดังกล่าว ที่เกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกับข้อมูลใด ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น SKT จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้เท่านั้น เราต้องการข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างเพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบริการของเราได้

เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีดังต่อไปนี้เท่านั้น:

(1) เมื่อคุณให้ความยินยอม

(2) ในกรณีที่จำเป็นต้องให้บริการแก่คุณ

(3) ในกรณีที่จำเป็นต้องตอบสนองต่อคำขอจากคุณ

(4) ในกรณีที่จำเป็นต้องรักษาบัญชีของคุณไว้กับเรา และ

(5) ในกรณีที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้และภาระผูกพันด้านกฎระเบียบของเรา

ในกรณีของ (1) ข้างต้น คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมของคุณได้ตลอดเวลา โดยมีเงื่อนไขว่าการเพิกถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องตามกฎหมายในการประมวลผลตามความยินยอมของคุณก่อนที่จะเพิกถอน หากคุณไม่ยินยอมให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดอย่าใช้บริการของเรา

 

關於兒童的注意事項

A Note About Children

หมายเหตุเกี่ยวกับเด็ก

SKT 不會故意蒐集 18 歲以下訪客的個人資料。如果 18 歲以下兒童向SKT提交個人資料,並且 SKT 得知該個人資料是 18 歲以下兒童的資料時,我們將盡快地刪除該資料。如果您認為我們可能擁有 18 歲以下兒童的任何個人資料,請聯絡 SKT 服務中心(聯絡電子郵件: gc@sktsecurity.co.th)。

SKT does not intentionally collect personal information from visitors who are under the age of 18. If a child under 18 submits his/her personal information to SKT and later SKT learns that the personal information is the information of a child under 18, we will delete the information as soon as possible. If you believe that we might have any personal information from a child under 18, please contact the SKT Service Center (contact email: gc@sktsecurity.co.th).

SKT ไม่มีเจตนาที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เยี่ยมชมที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี หากเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีส่งข้อมูลส่วนบุคคลของตนไปยัง SKT และภายหลัง SKT ทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นข้อมูลของเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เราจะลบ ข้อมูลโดยเร็วที่สุด หากคุณเชื่อว่าเราอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ จากเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี โปรดติดต่อศูนย์บริการ SKT (อีเมล: gc@sktsecurity.co.th)

 

適用範圍

Scope of Application

ขอบเขตการใช้งาน

1.本隱私權政策及其所包含之告知事項,僅適用於SKT所擁有及經營的網站或應用程式,包括本服務如何處理您在使用本服務時所蒐集到的個人資料。

2.SKT網站或應用程式內可能包含許多連結或其他合作廠商所提供的服務,關於該等連結或合作廠商網站的隱私權聲明及與個人資料保護有關之告知事項,請參閱各該連結或合作廠商網站。

1.This Privacy Policy and the notices contained herein only apply to the websites or applications owned and operated by SKT, including how this service processes the personal information collected when you use this service.

2.The SKT website or application may contain many links or services provided by other cooperative partners. For the privacy statements and notices related to personal information protection of these linked or cooperative partners’ websites, please refer to each link or cooperative partner’s website for details.

1.นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และประกาศในที่นี้ใช้กับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่ SKT เป็นเจ้าของและดำเนินการเท่านั้น รวมถึงวิธีที่บริการนี้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมเมื่อคุณใช้บริการนี้

2.เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน SKT อาจมีลิงก์ หรือบริการมากมายที่จัดทำโดยพันธมิตรความร่วมมือรายอื่น สำหรับคำชี้แจงความเป็นส่วนตัวและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงหรือของพันธมิตรที่ให้ความร่วมมือ โปรดดูรายละเอียดที่แต่ละลิงค์หรือเว็บไซต์ของพันธมิตรที่ให้ความร่วมมือ

 

蒐集個人資料之範疇

Scope of Collection of Personal Information

ขอบเขตของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

個人資料:以電子或者其他方式記錄而能夠單獨識別,或者與其他資訊結合識別特定自然人身份,或者反映特定自然人活動的各種資訊,包括:

 1. 真實姓名、身分證件號碼
 2. IP位址
 3. 裝置相關資訊
 4. 用戶操作數據,包括用戶點擊頁面次數
 5. Cookie
 6. 個人生物特徵識別資料(包含指紋、人臉偵測等),惟本服務並不會儲存您的生物特徵,生物特徵辨識技術是指利用您原本儲存於行動裝置的臉部或指紋,確認為本人後才啟動後續的驗證機制。因此您必須確保此行動裝置之解鎖設定是您本人的。
 7. 行蹤軌跡等資訊。

Personal Information: Various information recorded electronically or by other means that can identify a specific individual alone or by combing with other information, or reflect the activities of a specific individual, including:

 1. Real name, ID number
 2. IP address
 3. Device related information
 4. User operating data, including the number of pages clicks by users
 5. Cookies
 6. Personal biometric information (including fingerprints, face detection, etc.), but this service will not store your biometrics. Biometric login refers to a verification mechanism that uses your face or fingerprints originally stored on the mobile device to confirm your identification before initiating the subsequent process. Therefore, you must ensure that the unlocking settings of this mobile device are your own.
 7. Whereabouts and other information.

ข้อมูลส่วนบุคคล: ข้อมูลต่างๆ ที่บันทึกทางอิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอื่นที่สามารถระบุตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยลำพัง หรือโดยการรวมกับข้อมูลอื่น ๆ หรือสะท้อนถึงกิจกรรมของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง รวมถึง:

 1. ชื่อจริง หมายเลขประจำตัวประชาชน
 2. ที่อยู่ไอพี
 3. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์
 4. ข้อมูลการดำเนินงานของผู้ใช้ รวมถึงจำนวนการคลิกเพจโดยผู้ใช้
 5. คุกกี้
 6. ข้อมูลไบโอเมตริกซ์ส่วนบุคคล (รวมถึงลายนิ้วมือ การตรวจจับใบหน้า ฯลฯ) แต่บริการนี้จะไม่จัดเก็บข้อมูลไบโอเมตริกซ์ของคุณ การเข้าสู่ระบบด้วยไบโอเมตริกซ์หมายถึงกลไกการตรวจสอบที่ใช้ใบหน้า หรือลายนิ้วมือของคุณที่จัดเก็บไว้ในอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อยืนยันการระบุตัวตนของคุณก่อนที่จะเริ่มกระบวนการต่อไป ดังนั้นคุณต้องแน่ใจว่าการตั้งค่าการปลดล็อคของอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่นี้เป็นของคุณเอง
 7. ที่อยู่ และข้อมูลอื่น ๆ

 

如何蒐集、處理、利用您的個人資料

How to Collect, Process and Use Your Personal Information

วิธีรวบรวม ประมวลผล และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

1.在您使用本產品或服務過程中蒐集的資料

(1) 為了提供保全服務、客戶管理與服務、履行法定或合約義務、保護當事人及相關利害關係人之權益、行銷、售後服務,以及經營合於營業登記項目或公司章程所定之業務等目的,SKT依照各該服務之內容,可能蒐集您的姓名、連絡方式(包括但不限於電話、地址及e-mail等)、服務單位、職稱、IP位址及其他得以直接或間接識別您身分之個人資料,或使用生物特徵識別資料驗證身分。

(2) 在您下載、使用SKT提供之APP或相關服務時,系統將依您所要求的服務內容,擷取提供該等服務所必須蒐集之可供辨識個人之資料。在您下載SKT提供之APP時,即代表您已同意SKT擷取您的個人資料。倘若您不同意提供上述個人資料,請勿繼續使用SKT所提供之APP及相關服務。

(3) SKT可能會從其他來源(例如詐欺預防機構、信用調查機構和社交媒體)蒐集您的個人資料。SKT也可能從透過聯名品牌或自有品牌網站提供我們服務的公司,或在SKT網站提供其產品和/或服務的公司取得有關您的個人資料。這些第三方公司可能會提供我們個人資料。SKT可能會將該資料添加到我們已透過我們的網站向您蒐集的資料,以改善我們提供的服務。

(4) 為了存取某些服務和功能,您可能需要透過Facebook或其他社交網站(合稱「SNS」)登入來存取服務。透過此操作即表示您允許服務存取您的資料且在您使用服務時即同意SNS的使用條款。如果您目前尚未註冊為服務用戶,並且使用我們支援的 SNS 點擊“註冊”或“登入”,系統將首先要求您輸入 SNS憑證,然後您可以選擇註冊服務。在這種情況,SKT可能會從SNS接收資料,以便您可以更輕鬆地在網站上建立帳戶,並向您的 SNS 好友展示我們的相關內容。SKT從您的SNS帳戶蒐集的任何資料可能取決於您在該SNS上的隱私設置,因此請諮詢各SNS的隱私和資料慣例。

2.個人資料之處理及利用

當系統擷取您的個人資料時起至您要求刪除時止,您的個人資料會被我們蒐集並安全地集體儲存在SKT所管理之伺服器內,供軟體系統使用、處理,用以進行管理、資訊業務、資料庫管理等。該伺服器可能位於SKT公司,或是位於雲端伺服器服務提供業者所架設的雲端伺服器中,您使用本服務即代表您了解並同意您的個人資料將可能儲存在泰國以外的國家或地區,該國家或地區對個人資料保護的法規可能與您所在地國家或地區的法規不相同。但是,我們將確保儲存您個人資料的其他國家,其個人資料保護具有相同的保護級別,並根據泰國個人資料保護委員會的公告為之。

1.Information collected during your use of this product or service

(1) In order to provide security services, customer management and services, fulfill statutory or contractual obligations, protect the rights and interests of parties and interested parties, conduct marketing, after-sales services, and operate businesses that are in compliance with business registration items or company articles of association, depending on the content of each service, SKT may collect your name, contact information (including but not limited to phone number, address and e-mail, etc.), service unit, professional title, IP address, and other things that can directly or indirectly identify you, or use biometric information to verify your identity.

(2) When you download and use the APP or related services provided by SKT, the system will capture the personally identifiable information necessary to provide such services based on the service content you request. When you download the APP provided by SKT, you have agreed to SKT’s collection of your personal information. If you do not agree to provide the above personal information, please do not continue to use the APP and related services provided by SKT.

(3) SKT may collect your personal information from other sources such as fraud prevention agencies, credit reference agencies and social media. SKT may also receive personal information about you from companies that provide our services by way of a co-branded or private-labeled website, or companies that offer their products and/or services on SKT’s website. These third-party companies may supply us with personal information. SKT may add such information to the information we have already collected from you via our website in order to improve the services we provide.

(4) In order to access certain features and functions, you may be required to access the services by logging in through Facebook or other social networking sites (collectively, “SNS”). By proceeding, you have allowed the services to access your information and agreed to the SNS’s Terms of Use in your use of the services. If you haven’t registered as a user of the services, and you click on “Sign up” or “Log in” by using an SNS that we support, you will first be asked to enter your SNS credentials and then be given the option to register as a user of the services. In this case, SKT may receive information from the SNS to make it easier for you to create an Account on the Site and show our relevant content to your SNS friends. Any information that SKT collects from your SNS account may depend on the privacy settings you have with that SNS, so please consult each SNS’ privacy and information practices.

2.Processing and use of personal information

From the time the system retrieves your personal information until you request to delete it, your personal information will be collected by us and securely stored collectively in a server managed by SKT for use and processing by the software system for the purpose of management, information business, and database management, etc. The server may be located in SKT, or in a cloud server set up by a cloud server service provider. By using this service, you understand and agree that your personal information may be stored in countries or regions outside of Thailand. The laws and regulations of personal information protection in that country or region may be different from those in your country or region. However, we will ensure that the personal information protection in other counties where your personal information is stored has the same level of protection and is in accordance with the announcement of Thailand Personal Information Protection Committee.  

1.ข้อมูลที่รวบรวมระหว่างการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการนี้

(1) เพื่อให้บริการรักษาความปลอดภัย การจัดการลูกค้า และบริการ ปฏิบัติตามภาระผูกพันตามกฎหมายหรือสัญญา ปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของฝ่ายต่าง ๆ และผู้มีส่วนได้เสีย ทำการตลาด บริการหลังการขาย และดำเนินธุรกิจที่ปฏิบัติตามรายการจดทะเบียนธุรกิจหรือบริษัท ข้อบังคับของบริษัท ขึ้นอยู่กับเนื้อหาของแต่ละบริการ SKT อาจรวบรวมชื่อ ข้อมูลติดต่อของคุณ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ และอีเมล ฯลฯ) หน่วยบริการ ตำแหน่งทางวิชาชีพ ที่อยู่ IP และอื่นๆ สิ่งต่าง ๆ ที่สามารถระบุตัวคุณได้โดยตรงหรือโดยอ้อม หรือใช้ข้อมูลไบโอเมตริกซ์เพื่อยืนยันตัวตนของคุณ

(2) เมื่อคุณดาวน์โหลดและใช้แอปพลิเคชันหรือบริการที่เกี่ยวข้องที่ SKT ให้ไว้ ระบบจะรวบรวมข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ซึ่งจำเป็นในการให้บริการดังกล่าวตามเนื้อหาบริการที่คุณร้องขอเมื่อคุณดาวน์โหลดแอปที่จัดทำโดย SKT แสดงว่าคุณยินยอมให้ SKT เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากคุณไม่ตกลงที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้น โปรดอย่าใช้แอปพลิเคชันและบริการที่เกี่ยวข้องที่ SKT ให้ไว้ต่อไป

(3) SKT อาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากแหล่งอื่น เช่น หน่วยงานป้องกันการฉ้อโกง หน่วยงานอ้างอิงเครดิต และโซเชียลมีเดีย SKT ยังอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณจากบริษัทที่ให้บริการของเราผ่านเว็บไซต์ที่มีแบรนด์ร่วมหรือแบรนด์ส่วนตัว หรือบริษัทที่นำเสนอผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการบนเว็บไซต์ของ SKT บริษัทบุคคลที่สามเหล่านี้อาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา SKT อาจเพิ่มข้อมูลดังกล่าวลงในข้อมูลที่เรารวบรวมจากคุณผ่านเว็บไซต์ของเราเพื่อปรับปรุงบริการที่เรามีให้

(4) เพื่อเข้าถึงคุณสมบัติและฟังก์ชั่นบางอย่าง คุณอาจต้องเข้าถึงบริการโดยการเข้าสู่ระบบผ่าน Facebook หรือเว็บไซต์เครือข่ายสังคมอื่น ๆ (เรียกรวมกันว่า “SNS”) การดำเนินการต่อแสดงว่าคุณได้อนุญาตให้บริการเข้าถึงข้อมูลของคุณและยอมรับข้อกำหนดการใช้งานของ SNS ในการใช้บริการของคุณ หากคุณยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นผู้ใช้บริการ และคุณคลิก “ลงทะเบียน” หรือ “เข้าสู่ระบบ” โดยใช้ SNS ที่เราสนับสนุน คุณจะถูกขอให้ป้อนข้อมูลประจำตัว SNS ของคุณก่อน จากนั้นจึงจะมีตัวเลือกให้ เพื่อลงทะเบียนเป็นผู้ใช้บริการ ในกรณีนี้ SKT อาจได้รับข้อมูลจาก SNS เพื่อให้คุณสามารถสร้างบัญชีบนเว็บไซต์ได้ง่ายขึ้น และแสดงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องของเราให้เพื่อน SNS ของคุณเห็น ข้อมูลใดๆ ที่ SKT รวบรวมจากบัญชี SNS ของคุณอาจขึ้นอยู่กับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวที่คุณมีกับ SNS นั้น ดังนั้นโปรดศึกษาแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวและข้อมูลของ SNS แต่ละรายการ

2.การประมวลผลและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

นับตั้งแต่เวลาที่ระบบดึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจนกว่าคุณจะร้องขอให้ลบออก ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกรวบรวมโดยเราและเก็บไว้อย่างปลอดภัยในเซิร์ฟเวอร์ที่จัดการโดย SKT เพื่อใช้และประมวลผลโดยระบบซอฟต์แวร์เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการ ธุรกิจข้อมูล และการจัดการฐานข้อมูล ฯลฯ เซิร์ฟเวอร์อาจอยู่ใน SKT หรือในเซิร์ฟเวอร์คลาวด์ที่ตั้งค่าโดยผู้ให้บริการเซิร์ฟเวอร์คลาวด์ โดยการใช้บริการนี้ คุณเข้าใจและยอมรับว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกจัดเก็บในประเทศหรือภูมิภาคนอกประเทศไทย กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศหรือภูมิภาคนั้นอาจแตกต่างไปจากประเทศหรือภูมิภาคของคุณ อย่างไรก็ตาม เราจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในเขตอื่น ๆ ที่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกจัดเก็บมีระดับการคุ้มครองเดียวกันและเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย

 

如何使用您的資訊

How to Use Your Information

วิธีใช้ข้อมูลของคุณ

1.為實現本產品或服務的功能進行使用,並保障本產品或服務運行安全

2.與您通信,並將通信內容個性化
使用蒐集的資料發送重要通知,例如關於條款、條件和政策的變更。

3.保障合法權益
使用您的個人資料用於身份驗證、安全防範、詐騙監測等,以預防、偵測、調查欺詐、危害安全、非法或違反政策或規範的行為,以保護您、用戶、合作廠商及其他受信任的協力廠商、供應商、服務商、代理商及社會公眾的合法權益。

1.Use to realize the functions of this product or service and ensure the safe operation of this product or service

2.Communicate with you and personalize communications
Use the information collected to send important notices, such as changes to terms, conditions, and policies.

3.Protect legitimate rights and interests
Use your personal information for identity verification, security precaution, fraud monitoring, etc. to prevent, detect, and investigate conduct that is fraudulent, endanger security, illegal or violates policies or regulations, to protect the legitimate rights and interests of you, users, cooperative partners, and other trusted contractors, suppliers, service providers, agents and the general public.

1.ใช้เพื่อรับรู้ถึงการทำงานของผลิตภัณฑ์หรือบริการนี้ และรับรองการทำงานที่ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์หรือบริการนี้

2.สื่อสารกับคุณและปรับแต่งการสื่อสารในแบบของคุณ
ใช้ข้อมูลที่รวบรวมเพื่อส่งประกาศที่สำคัญ เช่น การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และนโยบาย

3.ปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย


ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อการตรวจสอบตัวตน ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย การติดตามการฉ้อโกง ฯลฯ เพื่อป้องกัน ตรวจจับ และตรวจสอบการกระทที่เป็นการฉ้อโกง เป็นอันตรายต่อความปลอดภัย ผิดกฎหมายหรือฝ่าฝืนนโยบายหรือข้อบังคับ เพื่อปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของคุณ ผู้ใช้ หุ้นส่วนความร่วมมือ และผู้รับเหมา ซัพพลายเออร์ ผู้ให้บริการ ตัวแทน และประชาชนทั่วไปที่เชื่อถือได้อื่น ๆ

 

如何分享您的資料

How to Share Your Information

วิธีแบ่งปันข้อมูลของคุณ

除了下述情況,或依據相關法律或法規外,SKT僅會在獲得您同意的情況下,向任何第三人有償或無償提供或轉讓您所提供的個人資料、流量資料或通訊內容;

 1. 在取得您同意之下,SKT得使用您在各項服務之系統帳號中所有活動之詳細資訊,包括但不限於流量資訊、任何通訊及交易之詳細資料。您得隨時撤回同意。
 2. 與SKT同集團之其他公司、組織、共用分享您的個人資訊:為了向您提供您所要求的產品或服務,SKT會依實際狀況,與SKT之關係企業或合作廠商分享您的個人資料與流量資訊,SKT將要求關係企業或合作廠商遵守相關法律,並採取適當的措施來保護您的個人資料與流量資訊,但SKT並不因此為關係企業或合作廠商之行為承擔法律責任。
 3. 為保障本產品或服務穩定性或實現相關功能,產品或服務中可能會嵌入由協力廠商或品牌提供之服務。SKT之產品或服務可能顯示合作廠商之品牌,因此,若您註冊或使用該合作廠商之產品或服務時,您同意讓SKT與合作廠商使用您的個人資料。
 4. 依據司法機關或其他主管機關經合法正式程序要求時,為保護SKT的權益或保護第三人的合法權利、財產或為安全需要而揭露您的個人資料。
 5. 您自願提供或已公開之資料。

Except for the following situations, or in accordance with relevant laws or regulations, SKT will only provide or transfer the personal information, traffic data or communication content that you provide to any third party with or without consideration:  

 1. With your consent, SKT may use the detailed information of all activities in your account in the system of various services, including but not limited to traffic data, details of any communications and transactions. You may withdraw your consent at any time.
 2. Share your personal information with other companies and organizations in the same group of SKT. In order to provide you with the products or services you request, SKT will share your personal information and traffic data with SKT’s affiliated companies or cooperative partners depending on the actual situation. SKT will require its affiliated companies or cooperative partners to abide by relevant laws and take appropriate measures to protect your personal information and traffic data. However, SKT does not assume legal liability for the actions of its affiliated companies or cooperative partners.
 3. In order to ensure the stability of this product or service or to implement related functions, services provided by contractors or brands may be embedded in the product or service. SKT’s products or services may display the brand of the cooperative partner. Therefore, if you register or use the cooperative partner’s products or services, you agree SKT and the cooperative partner to use your personal information.
 4. When required by judicial authorities or other competent authorities through legal formal procedures, your personal information will be disclosed to protect the rights and interests of SKT or to protect the legal rights and property of a third party or for security needs.
 5. Information you voluntarily provide or have made it public.

ยกเว้นสถานการณ์ต่อไปนี้หรือตามกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง SKT จะให้หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลการจราจรหรือเนื้อหาการสื่อสารที่คุณให้ไว้แก่บุคคลที่สามโดยมีหรือไม่มีการพิจารณาเท่านั้น

 1. ด้วยความยินยอมของคุณ SKT อาจใช้ข้อมูลโดยละเอียดของกิจกรรมทั้งหมดในบัญชีของคุณในระบบบริการต่างๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลการจราจร รายละเอียดของการสื่อสารและธุรกรรมใดๆ คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมของคุณได้ตลอดเวลา
 2. แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบริษัทและองค์กรอื่น ๆ ในกลุ่มเดียวกันของ SKT เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณร้องขอ SKT จะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลการจราจรของคุณกับบริษัทในเครือหรือพันธมิตรของ SKT ขึ้นอยู่กับสถานการณ์จริง SKT จะกำหนดให้บริษัทในเครือหรือพันธมิตรที่ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลการจราจรของคุณ อย่างไรก็ตาม SKT จะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำของบริษัทในเครือหรือหุ้นส่วนความร่วมมือ
 3. เพื่อให้มั่นใจถึงความเสถียรของผลิตภัณฑ์หรือบริการนี้ หรือเพื่อใช้งานฟังก์ชันที่เกี่ยวข้อง บริการที่ผู้รับเหมาหรือแบรนด์อาจมอบให้ในผลิตภัณฑ์หรือบริการผลิตภัณฑ์หรือบริการของ SKT อาจแสดงแบรนด์ของพันธมิตรความร่วมมือ ดังนั้น หากคุณลงทะเบียนหรือใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของพันธมิตรสหกรณ์ คุณยินยอมให้ SKT และพันธมิตรสหกรณ์ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 4. เมื่อหน่วยงานตุลาการหรือหน่วยงานผู้มีอำนาจกำหนดโดยกระบวนการทางกฎหมายที่เป็นทางการ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกเปิดเผยเพื่อปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์ของ SKT หรือเพื่อปกป้องสิทธิ์ทางกฎหมายและทรัพย์สินของบุคคลที่สามหรือเพื่อความต้องการด้านความปลอดภัย
 5. ข้อมูลที่คุณให้โดยสมัครใจหรือเปิดเผยต่อสาธารณะ

 

資料安全

Data Safety

ความปลอดภัยของข้อมูล

SKT將以合於產業標準之合理技術及程序,確保您個人資料之安全。SKT會依照所提供服務內容,記錄您的IP位址、以及在SKT相關網站內的瀏覽活動(例如,您所使用的軟硬體、所點選的網頁)等資料,以提高服務品質,但是以上資料僅供SKT作流量分析和網路行為調查,以便於改善SKT相關網站與應用程式的服務品質,以上資料也只是總量上的分析,SKT將不會與特定個人聯絡。如果您有理由相信您與我們的互動不再安全(例如,如果您認為您在我們這裡擁有的任何帳戶的安全性已受到損害),請立即透過聯絡 SKT 服務中心將問題告知我們。

SKT will use reasonable technologies and procedures that comply with industry standards to ensure the security of your personal information. SKT will record your IP address, browsing activities on SKT related websites (for example, the software and hardware you use, the web pages you click) and other information based on the service content provided to improve service quality. However, the above information is only used by SKT for traffic analysis and online behavior investigation in order to improve the service quality of SKT related websites and applications. The above information is only an aggregate analysis, and SKT will not contact specific individuals. If you have reason to believe that your interaction with us is no longer secure (for example, if you feel that the security of any account you have with us might have been compromised), please immediately notify us of the problem by contacting the SKT Service Center.

SKT จะใช้เทคโนโลยีและขั้นตอนที่เหมาะสมซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรมเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ SKT จะบันทึกที่อยู่ IP ของคุณกิจกรรมการเรียกดูบนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับ SKT (เช่น ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่คุณใช้หน้าเว็บที่คุณคลิก) และข้อมูลอื่น ๆ ตามเนื้อหาบริการที่มีให้เพื่อปรับปรุงคุณภาพการบริการ อย่างไรก็ตาม SKT จะใช้ข้อมูลข้างต้นเพื่อการวิเคราะห์ปริมาณการใช้ข้อมูลและการตรวจสอบพฤติกรรมออนไลน์เท่านั้น เพื่อปรับปรุงคุณภาพการบริการของเว็บไซต์และแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับ SKT ข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงการวิเคราะห์โดยรวมเท่านั้น และ SKT จะไม่ติดต่อกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเฉพาะหากคุณมีเหตุผลที่เชื่อได้ว่าปฏิสัมพันธ์ของคุณกับเรานั้นไม่ปลอดภัยอีกต่อไป (เช่น หากคุณรู้สึกว่าความปลอดภัยของบัญชีใด ๆ ที่คุณมีกับเราอาจถูกบุกรุก) โปรดแจ้งให้เราทราบถึงปัญหาทันทีโดยติดต่อฝ่ายศูนย์บริการ SKT

 

個人資料的國際傳輸

International Transfer of Personal Information

การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศ

您的個人資料可能會被轉移到您所在司法管轄區之外(包括在其中存取或儲存),包括轉移到其法律可能無法提供與您所在司法管轄區相同級別的個人資料保護的國家。

Your personal information may be transferred (including accessed in or stored in) outside of your home jurisdiction, including to countries whose laws may not offer the same level of protection of personal information as your home jurisdiction does.

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกถ่ายโอน (รวมถึงการเข้าถึงหรือการเก็บไว้) นอกเขตอำนาจศาลในประเทศของคุณ รวมถึงไปยังประเทศที่กฎหมายอาจไม่ได้ให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับเดียวกับเขตอำนาจศาลในประเทศของคุณ

 

Cookie

為了便利您使用,SKT所擁有及經營的網站或應用程式可能使用cookie技術,以便於提供更適合您個人需要的服務。Cookie是網站伺服器用來和您的瀏覽器進行溝通的一種技術,它可能在您的電腦或行動裝置中儲存某些資訊,SKT網站也會讀取儲存在用戶電腦或行動裝置中的cookie資料。您可以經由瀏覽器的設定,取消或限制此項功能,但可能因此無法使用部份網站功能。若您想知道如何取消或限制此項功能,請與SKT服務中心聯絡。

In order to facilitate your use, websites or applications owned and operated by SKT may use cookie technology to provide services more suitable for your personal needs. Cookies are a technology used by the website server to communicate with your browser. It may store certain information on your computer or mobile device, and the SKT website will also read cookie information stored on the user’s computer or mobile device. You can cancel or limit this feature through your browser settings, but you may not be able to use some website features as a result. If you want to know how to cancel or limit this feature, please contact the SKT Service Center.

เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานของคุณเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่ SKT เป็นเจ้าของและดำเนินการอาจใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อให้บริการที่เหมาะสมกับความต้องการส่วนบุคคลของคุณมากขึ้น คุกกี้เป็นเทคโนโลยีที่เซิร์ฟเวอร์เว็บไซต์ใช้เพื่อสื่อสารกับเบราว์เซอร์ของคุณ อาจจัดเก็บข้อมูลบางอย่างไว้ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของคุณและเว็บไซต์ SKT จะอ่านข้อมูลคุกกี้ที่จัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของผู้ใช้ด้วย คุณสามารถยกเลิกหรือจำกัดคุณสมบัตินี้ผ่านการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณ แต่คุณอาจไม่สามารถใช้คุณสมบัติบางอย่างของเว็บไซต์ได้ หากคุณต้องการทราบวิธียกเลิกหรือจำกัดคุณสมบัตินี้ โปรดติดต่อศูนย์บริการ SKT

 

資料儲存的地點

Where Information is Stored

ข้อมูลถูกเก็บไว้ที่ไหน

在使用相關服務與應用程式中所蒐集之個人資料,將儲存於SKT所管理之伺服器內,該伺服器可能位於泰國,或是位於雲端伺服器服務提供業者所架設的雲端伺服器中,因此資料將可能儲存在泰國以外的國家或地區,該國家或地區對個人資料保護的法規可能與您所在地國家或地區的法規不相同。但是,我們將確保儲存您個人資料的其他國家,其個人資料保護具有相同的保護級別,並根據泰國個人資料保護委員會的公告為之。

Personal information collected during the use of relevant services and applications will be stored in a server managed by SKT. The server may be located in Thailand or in a cloud server set up by a cloud server service provider. Therefore, the information may be stored in countries or regions outside of Thailand, and the laws and regulations on personal information protection in that country or region may be different from those in your country or region. However, we will ensure that the personal information protection in other counties has the same level of protection and is in accordance with the announcement of Thailand Personal Information Protection Committee.

ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมระหว่างการใช้บริการและแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องจะถูกจัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่จัดการโดย SKT เซิร์ฟเวอร์อาจตั้งอยู่ในประเทศไทยหรือในเซิร์ฟเวอร์คลาวด์ที่ตั้งค่าโดยผู้ให้บริการเซิร์ฟเวอร์คลาวด์ ดังนั้นข้อมูลอาจถูกจัดเก็บในประเทศหรือภูมิภาคนอกประเทศไทย และกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศหรือภูมิภาคนั้นอาจแตกต่างจากในประเทศหรือภูมิภาคของคุณ อย่างไรก็ตาม เราจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในเขตอื่น ๆ มีระดับการคุ้มครองเท่ากันและเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย

 

資料儲存的時間

Information Storage Time

เวลาในการจัดเก็บข้อมูล

除法律上要求或允許保留更長期間者外,只有當您擁有帳戶或為您提供我們的服務所需時,SKT 才會保留您的個人資料。如果出於遵守法律、監管或內部政策要求的合理需要,SKT 也可能保留您的個人資料。

Unless required or permitted by law to retain a longer period, SKT will only retain your personal information as long as you own the account, or as long as it is necessary to provide our services to you. If it is reasonably necessary for compliance with legal, regulatory or internal policy requirements, SKT may also retain your personal information.

เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดหรืออนุญาตให้เก็บรักษาไว้เป็นระยะเวลานานขึ้น SKT จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนานเท่าที่คุณเป็นเจ้าของบัญชี หรือนานเท่าที่จำเป็นต้องให้บริการแก่คุณ หากมีความจำเป็นตามสมควรสำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย กฎระเบียบ หรือนโยบายภายใน SKT อาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ด้วย

 

您的隱私權權利

Your Privacy Rights

สิทธิความเป็นส่วนตัวของคุณ

在某些情況下,您對我們處理您的個人資料擁有以下權利。

 • 有權獲得您的資料正在處理的確認並有權接觸您的個人資料和其他補充資訊
 • 更正個人資料的權利
 • 刪除個人資料並阻止處理的權利
 • 限制處理的權利
 • 資料可攜性的權利
 • 反對處理個人資料的權利
 • 選擇退出電子郵件通訊和行銷的權利
 • 不受自動決策和分析的權利。

如果您希望執行前揭權利,不論本產品或服務的帳號係由SKT分配提供或您自行註冊申請,您均可向本公司反應,亦可透過本產品或服務提出請求或直接聯繫SKT服務中心,SKT將在收到您的請求後14日內回應。

如果您在任何時候決定不再希望出於上述任何目的接受 SKT 服務的 cookie,您可以透過更改其設定來指示您的瀏覽器停止接受 cookie 或在接受來自 SKT 服務的 cookie 之前提示您造訪的網站。請查閱您的瀏覽器的技術資訊。但是,如果您不接受 cookie,您可能無法使用服務的所有部分或服務的所有功能。如果您對如何停用或修改 cookie 有任何疑問,請聯絡 SKT 服務中心。

您可以透過卸載應用程式來停止應用程式蒐集的所有資訊。您可以使用作為行動裝置的一部分或透過行動應用程式市場或網路提供的標準卸載流程。為了在無法使用 Cookie 技術的應用程式投放廣告,SKT會把用戶的裝置 ID 弄亂。用戶可以隨時選擇重置或選擇退出匿名 ID。如果用戶選擇退出,透過廣告投放技術投放到應用程式的廣告將不會透過匿名 ID 投放。您可以隨時透過更改您的行動裝置上的設定來選擇拒絕進一步允許我們存取您的位置資料。

Under certain circumstances, you have the following rights in relation to our processing of your personal information.

 • The right to obtain confirmation that your information is being processed and access to your personal information and other supplementary information
 • The right to correct personal information
 • The right to delete personal information and to prevent processing
 • The right to restrict processing
 • The right to data portability
 • The right to object to the processing of personal information
 • The right to opt out email communications and marketing
 • The right not to be subject to automated decision making and profiling.

If you wish to exercise aforesaid rights, regardless of whether the account of this product or service is assigned by SKT or is applied for by self-registration, you can report to our company, make a request through this product or service, or contact SKT Service Center directly. SKT will respond within 14 days after receiving your request.

If at any time you decide that you no longer wish to accept cookies from SKT’s service for any of the purposes described above, you can instruct your browser to stop accepting cookies by changing its settings or to prompt you before accepting a cookie from the websites you visit. Please check your browser’s technical information. If you do not accept cookies, you may not be able to use certain portions or functions of the service. If you have any questions about how to disable or modify cookies, please contact the SKT Service Center.

You can stop the applications’ information collection by uninstalling the application(s). You may use the standard uninstall processes as may be available as part of your mobile device or via the mobile application marketplace or network. To serve ads in our application(s) where cookie technology is not available, SKT will hash users’ device ID. Users may choose to reset or opt out of anonymous IDs at any time. If users choose to opt out, ads delivered to the application(s) by ad-serving technology will not be served on an anonymous ID. You may at any time prevent us from accessing to your location information by changing the settings on your mobile device.

ภายใต้สถานการณ์บางอย่าง คุณมีสิทธิ์ดังต่อไปนี้ที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

 • สิทธิ์ในการได้รับการยืนยันว่าข้อมูลของคุณกำลังถูกประมวลผลและการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและข้อมูลเสริมอื่น ๆ
 • สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิ์ในการลบข้อมูลส่วนบุคคลและเพื่อป้องกันการประมวลผล
 • สิทธิ์ในการจำกัดการประมวลผล
 • สิทธิในการเคลื่อนย้ายข้อมูล
 • สิทธิ์ในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิ์ในการยกเลิกการสื่อสารทางอีเมลและการตลาด
 • สิทธิ์ที่จะไม่อยู่ภายใต้การตัดสินใจและการทำโปรไฟล์โดยอัตโนมัติ

หากคุณต้องการใช้สิทธิ์ดังกล่าว ไม่ว่าบัญชีของผลิตภัณฑ์หรือบริการนี้จะได้รับมอบหมายจาก SKT หรือสมัครโดยการลงทะเบียนด้วยตนเองคุณสามารถรายงานต่อบริษัทของเรายื่นคำขอผ่านผลิตภัณฑ์หรือบริการนี้ หรือติดต่อ SKT ศูนย์บริการโดยตรง SKT จะตอบกลับภายใน 14 วันหลังจากได้รับคำขอของคุณ

หากเมื่อใดก็ตามที่คุณตัดสินใจว่าไม่ต้องการยอมรับคุกกี้จากบริการของ SKT อีกต่อไปเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ที่อธิบายไว้ข้างต้นคุณสามารถสั่งให้เบราว์เซอร์ของคุณหยุดยอมรับคุกกี้โดยเปลี่ยนการตั้งค่าหรือแจ้งให้คุณทราบก่อนยอมรับคุกกี้จากเว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชมโปรดตรวจสอบข้อมูลทางเทคนิคของเบราว์เซอร์ของคุณ หากคุณไม่ยอมรับคุกกี้ คุณอาจไม่สามารถใช้บางส่วนหรือฟังก์ชันบางอย่างของบริการได้ หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับวิธีการปิดใช้งานหรือแก้ไขคุกกี้ โปรดติดต่อศูนย์บริการ SKT

คุณสามารถหยุดการรวบรวมข้อมูลของแอปพลิเคชันได้โดยการถอนการติดตั้งแอปพลิเคชัน คุณสามารถใช้กระบวนการถอนการติดตั้งมาตรฐานตามที่อาจมีให้โดยเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์มือถือของคุณหรือผ่านตลาดแอปพลิเคชันมือถือหรือเครือข่ายเพื่อแสดงโฆษณาในแอปพลิเคชันของเราที่ไม่มีเทคโนโลยีคุกกี้ SKT จะแฮช ID อุปกรณ์ของผู้ใช้ ผู้ใช้สามารถเลือกที่จะรีเซ็ตหรือยกเลิกรหัสที่ไม่ระบุตัวตนได้ตลอดเวลา หากผู้ใช้เลือกที่จะยกเลิก โฆษณาที่ส่งไปยังแอปพลิเคชันโดยเทคโนโลยีการแสดงโฆษณาจะไม่แสดงบน ID ที่ไม่ระบุตัวตน คุณสามารถป้องกันไม่ให้เราเข้าถึงข้อมูลตำแหน่งของคุณได้ตลอดเวลาโดยการเปลี่ยนการตั้งค่าบนอุปกรณ์มือถือของคุณ

 

未提供資料的影響

Impact of not Providing Information

ผลกระทบของการไม่ให้ข้อมูล

依照各該服務內容,為使相關服務得以順利提供、或使相關交易得以順利完成或履行完畢,SKT始蒐集您的個人資料。若您不願意提供各該服務或交易所要求的相關個人資料予SKT,並且不同意SKT就個人資料依法令規定、以及本隱私權政策及其相關告知內容為相關之個人資料蒐集、處理、利用及國際傳輸,SKT將尊重您的決定,但依照各該服務之內容,您可能因此無法使用該等服務或完成相關交易,SKT並保留是否同意提供該等相關服務或完成相關交易之權利。

According to the content of each service, SKT collects your personal information in order to enable the smooth provision of related services or the smooth completion or implementation of related transactions. If you are unwilling to provide to SKT relevant personal information required by each service or transaction, and disagree SKT to collect, process, use and international transfer such personal information in accordance with laws, this Privacy Policy and its related notices, SKT will respect your decision, but depending on the content of each service, you may not be able to use such services or complete related transactions. SKT reserves the right to provide or not provide such related services or complete related transactions.

ตามเนื้อหาของแต่ละบริการ SKT จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้สามารถให้บริการที่เกี่ยวข้องได้อย่างราบรื่น หรือดำเนินการหรือดำเนินธุรกรรมที่เกี่ยวข้องได้อย่างราบรื่น หากคุณไม่ต้องการให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ SKT ที่กำหนดโดยบริการหรือธุรกรรมแต่ละรายการและไม่ยินยอมให้ SKT รวบรวม ประมวลผล ใช้ และถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวระหว่างประเทศตามกฎหมาย นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และประกาศที่เกี่ยวข้อง SKT จะเคารพการตัดสินใจของคุณ แต่ขึ้นอยู่กับเนื้อหาของแต่ละบริการ คุณอาจไม่สามารถใช้บริการดังกล่าวหรือทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องได้ SKT ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการหรือไม่ให้บริการที่เกี่ยวข้องหรือทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องให้เสร็จสิ้น

 

修訂的權利

Rights for Amendment

สิทธิในการแก้ไข

SKT保留隨時修訂本隱私權政策及相關告知事項的權利,並得將最新修訂內容公佈在行動裝置APP下載平台上之適當位置,不另行個別通知,您可以隨時在網站或應用程式上詳閱內容。

SKT reserves the right to revise this Privacy Policy and related notices at any time, and may publish the latest revisions in an appropriate location on the mobile APP download platform without prior notification respectively. You can read more on the website or APP at any time.

SKTขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และประกาศที่เกี่ยวข้องได้ตลอดเวลา และอาจเผยแพร่การแก้ไขล่าสุดในตำแหน่งที่เหมาะสมบนแพลตฟอร์มดาวน์โหลดแอปโทรศัพท์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าตามลำดับ คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมบนเว็บไซต์หรือแอปได้ตลอดเวลา