Electronic Security System (ESS)

ระบบสัญญาณเตือนภัยอิเล็กทรอนิกส์

พร้อมศูนย์เฝ้าระวังและระงับเหตุ 24 ชั่วโมง

ระบบสัญญาณเตือนภัยอิเล็กทรอนิกส์ ESS

บริการรักษาความปลอดภัยรูปแบบใหม่ ที่ผสมผสานระหว่าง “ระบบสัญญาณเตือนภัยอิเล็กทรอนิกส์” และเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังเหตุตลอด 24 ชั่วโมง เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ทีมเจ้าหน้าที่จะทำหน้าที่เข้ายับยั้งเหตุยังสถานที่เกิดเหตุ พร้อมประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่บ้านเมืองที่เกี่ยวข้อง อาทิ เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ดับเพลิง หรือรถฉุกเฉิน พร้อมแจ้งให้ผู้ดูแลรับทราบเหตุทันที

คุณลักษณะของการบริการ

– ศูนย์ควบคุม 24 ชั่วโมง (Guard Control : GC)
– เจ้าหน้าที่สายตรวจ 24 ชั่วโมง (Security Officer : SO)
– สามารถป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอด 24ชั่วโมง ในทุกสถานที่/ทุกประเภทธุรกิจ
– รักษาความปลอดภัยแบบครบวงจร โดยสามารถเชื่อมต่อกับระบบเตือนภัยอัคคีภัย, ระบบควบคุมประตูเข้า-ออก, ระบบกล้องวงจรปิด เพื่อความปลอดภัยสูงสุดต่อชีวิต และทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง

ระบบรักษาความปลอดภัย by Skt Security
ESS
AI CCTV by Skt Security
ESS by Skt Security
หน่วยเคลื่อนที่เร็ว SO Skt
Add Friend SKT
ระบบกันขโมย ESS by SKT SECURITY
ESS
Add Friend SKT

ลูกค้าของเราบางส่วน

Cockpit
DLKUB EXCHANGE
Bitterman
Property Perfect
ห้างทองจังเจริญชัย
กินกันจังชาบู
Koya
lite on
pentel