Category Archives: กฎหมายน่ารู้

การป้องกันตัวเกินกว่าเหตุ VS สมควรแก่เหตุ

การป้องกันตัว

การป้องกันตัวเป็นเรื่องสำคัญในการรักษาความปลอดภัยส่วนบุ

สรุปข้อกฎหมายเกี่ยวกับอุปกรณ์ดับเพลิง

กฎหมายอาคาร

เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ (portable fire extinguishers)

กฎหมายบังคับใช้เครื่อง AED

ตามที่ได้มี กฎกระทรวง ฉบับที่ 69 (พ.ศ. 2564)ฯ ออกใช้บัง